Haikar Goiânia (62) 3254-5454
Haikar Rio Verde (64) 3623-5400
Haikar Aparecida de Goiânia (62) 3983-5900